Dag: tisdgen den 29 mars
Tid:19-20:30
Plats: Hemvärnsgården i Stenhamra

Dagordning
1)      Val av ordförande för stämman
2)      Val av sekreterare för stämman
3)      Val av två justeringsmän
4)      Verksamhetsberättelse
5)      Revisionsberättelse
6)      Ansvarsfrihet för styrelsen
7)      Framställningar från styrelsen
8)      Motioner från medlemmarna, inga motioner har inkommit till styrelsen
9)      Ersättning till styrelsen och revisorerna
10)   Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat och debiteringslängd
11)   Val av styrelseledamöter och suppleanter.
12)   Val av revisorer och suppleant
13)   Val av valberedning
14)   Övriga frågor
15)   Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

 Samlat dokument med alla årsmöteshandliingar

X